โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน


      อบต.สมอพลือ ร่วมกับวัดท่าไชยศิริ จัดทำโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ๕๙ พรรษา ณ วัดท่าไชยศิริ ระหว่างวันที่ ๕ - ๑๓ เมษายน ๒๕๕๗

รับสมัครนักเรียนเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก


คลิ๊กดูรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๓


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร

      องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ ๓ ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๑๖.๐๐ เมตร สูง ๖.๐๐ เมตร ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี ประจำปี ๒๕๕๗

alt
      ๑. ภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ กำหนดให้ยื่นและเสียภาษี (ภ.ร.ด.๒) ตั้งแต่เดือน มกราคม - กุมภาพันธ์ ของทุกปี หากเกินกำหนดปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท ยื่นแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลา ท่านจะต้องชำระเงินเพิ่มสูงอีกร้อยล่ะสิบของเงินค่าภาษีฯ

      ๒. ภาษีบำรุงท้องที่ ตามพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือนมกราคม - เมษายน ของทุกปี หากยื่นแบบเกินกำหนดปรับ ๑๐ % ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ ๒ ต่อเดือน
           - บุคคลที่เป็นเจ้าของที่ดินใหม่ หรือจำนวนที่ดินเดิมมีการเปลี่ยนแปลงโดย การโอน ขาย เพิ่ม ลด หรือมีเหตุที่ทำให้ที่ดินเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินใหม่ภายใน ๓๐ วัน

      ๓. ภาษีป้าย ประกาศกฎกระทรวง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๓๕ ออกตามความในพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.๒๕๑๐ กำหนดให้ยื่นแบบเสียภาษี ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคมของทุกปี

#### หากยื่นแบบเกินกำหนดปรับ ๑๐ % ยื่นแบบแล้วไม่ชำระภายในกำหนดเวลาที่ต้องชำระเงินเพิ่มอัตราร้อยละ ๒ ต่อเดือน ####

      การยื่นแบบและชำระภาษี
      ทรัพย์สินที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ให้ยื่นแบบแสดงรายการและชำระค่าภาษีได้ที่ ณ งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ ส่วนการคลังองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ หมู่ที่ ๓ บ้านไร่คา ตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร ๐๓๒ข๔๓๕๒๙ ติดต่อ กองคลัง (งานจัดเก็บรายได้)

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์


ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์

      องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสามหมื่นบาทถ้วน)

หน้า 87 จาก 87

87
ถัดไป
สุดท้าย
Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese

คุณพึงพอใจ อบต.สมอพลือ ด้านใด  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด