การจัดการองค์ความรู้ 
(Knowledge  Management) 


องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


      เพื่อให้การรวบรวม จัดระบบ เผยแพร่ การถ่ายโอนความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ ให้สามารถนไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้ทันเวลา และทันเหตุการณ์ จะส่งผลให้การปฏิบัติงานของคนในองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งจะทำให้องค์กรบรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
      ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ที่กำหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ตลอดสม่ำเสมอ ประกอบกับเพื่อให้มีคณะกรรมการที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานในทุก ๆ ด้าน โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน

แผนการจัดการความรู้
     การส่งเสริมมาตรฐานมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติราชการ
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.สมอพลือ
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร อบต.สมอพลือ
       ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น อบต.สมอพลือ


แผนจัดการความรู้
     การจัดเก็บรายได้ของ อบต.สมอพลือ
       พ.ร.บ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ. 2475
       พ.ร.บ.ภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508
       พ.ร.บ.ภาษีป้าย พ.ศ.2510

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด