โครงสร้างการบริหารงาน อบต.สมอพลือ

alt

อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
----------------------------

alt

อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ดำเนินการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล มีดังนี้
1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก
2. รักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดิน และที่สาธารณะรวมทั้งกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
3. ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
4. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
6. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
7. คุ้มครองดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
8. บำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ทางราชการมอหมายโดยจัดสรรงบประมาณหรือบุคลากรให้ตามความจำเห็นและสมควร

นอกจากนั้นองค์การบริหารส่วนตำบล อาจจัดทำกิจกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้
1. ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร
2. ให้มีการบำรุงรักษาการไฟฟ้าหรือแสงสว้างโดยวิธีอื่น
3. ให้มีการบำรุงรักษาทางระบายน้ำ
4. ให้มีและบำรุงสถานที่ประชุมการกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ และสวนสาธารณะ
5. ให้มีการส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรและกิจการสหกรณ์
6. ส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรมในครอบครัว
7. บำรุงและส่งเสริมการประกอบอาชีพของราษฏร
8. การคุ้มครองดูแล และรักษาทรัพย์สินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดิน
9. หาผลประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
10. ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือ และท่าข้าม
11. กิจการเกี่ยวกับการพาณิชย์
12. การท่องเที่ยว
13. การผังเมือง

โครงการสร้างการบริหารของ อบต.

1. นายกองค์การบริหารส่วนตำบล 1 คน มาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนทำหน้าที่เป็นฝ่ายบริหารเท่านั้น โดยการกำหนดนโยบาย ควบคุม และรับผิดชอบการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล และสามารถแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่วยบริหารงานได้โดยในส่วนขององค์การบริหารส่วนตำบล มีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 2 คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบล จะมีวาระการทำงาน 4 ปี

2. สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน มีวาระการทำงาน 4 ปี เช่นเดียวกับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

--------------------

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด