สภาพทั่วไป องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ

ที่ตั้งและขนาด
ตำบลสมอพลือตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบุรี ซึ่งอยู่ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร
alt
เนื้อที่
altตำบลสมอพลือมีเนื้อที่ทั้งสิ้น 5.972 ตร.กม. หรือประมาณ 3,733 ไร่
altที่ดินในตำบลสมอพลือ ที่ราษฎรถือครองมีเอกสารสิทธิ์ทั้งหมดและที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพทางการเกษตร ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มดินเหนียวปนทราย
altที่สาธารณะประโยชน์ 4 แปลง

altตั้งอยู่หมู่ 1 จำนวน 99 ตารางวา
altตั้งอยู่หมู่ 4 จำนวน 1 งาน 72 ตารางวา
altตั้งอยู่หมู่ 4 จำนวน 4 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา
altตั้งอยู่หมู่ 5 จำนวน 3 งาน

alt

ภูมิประเทศ
ลักษณะทั่วไปของตำบลสมอพลือ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำเพชรบุรีไหลผ่านทางทิศตะวัน ตกของตำบล (ไหลผ่านหมู่1และหมู่2) และมีคลองชลประทานสายสามตัดผ่าน (หมู่ 1,2,3 และหมู่ 6) ทางทิศใต้มีถนนเพชรเกษมตัดผ่านกลางตำบล (หมู่ 1,2 และ 6) สภาพพื้นที่ทั่วไป เหมาะสมกับการทำเกษตรกรรม
alt

อาณาเขต

altทิศเหนือ จดตำบลต้นมะม่วง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
altทิศใต้ จดตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
altทิศตะวันออก จดตำบลโพไร่หวาน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี
altทิศตะวันตก จดตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

alt

จำนวนหมู่บ้าน
ตำบลสมอพลือ แบ่งการปกครองเป็น 6 หมู่บ้าน คือ
altหมู่ที่ 1 บ้านสมอพลือ
altหมู่ที่ 2 บ้านโพธิ์
altหมู่ที่ 3 บ้านไร่คา
altหมู่ที่ 4 บ้านนาพนัง
altหมู่ที่ 5 บ้านห้วยเสือ
altหมู่ที่ 6 บ้านดอนพลับ

ข้อมูลหมู่บ้านเพิ่มเติม จากการสำรวจของ คุณทวีโรจน์ กล่ำกล่อมจิตต์ นักเขียนสารคดีเชิงประวัติศาสตร์คอลัมน์นิตส์ นสพ.เพชรภูมิ กล่าวว่า
การสำรวจในเชิงประจักษ์ พบว่า ตำบลสมอพลือ มิได้มีเพียง 6 หมู่บ้าน เพื่อบันทึกความทรงจำทางประวัติศาสตร์ไว้ ตำบลสมอพลือ ประกอบด้วยหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน ดังนี้
หมู่ 1ประกอบด้วย บ้านสมอพลือ , บ้านสิงขร ในอดีตยังพบว่าชื่อ บ้านใต้ บ้านเหนือ
หมู่ 2ประกอบด้วย บ้านโพธิ์ , บ้านนาพราหมณ์ , บ้านท่าไทร
หมู่ 3ประกอบด้วย บ้านไร่คา , บ้านดอนกลาง (ปัจจุบันเหลือเพียง 1 หลังคาเรือน)
หมู่ 4ประกอบด้วย บ้านนาพนัง
หมู่ 5ประกอบด้วย บ้านห้วยเสือ, บ้านหัวนอน (อยู่หลังวัดห้วยเสือ ปัจจุบันไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่) บ้านนามุม และบ้านปลายนา
หมู่ 6ประกอบด้วย บ้านดอนพลับ , บ้านดอนตะกาด , (ปัจจุบันเหลือบ้าน 4-5 หลังคาเรือน) บ้านตะโกงาม

alt


จำนวนประชากร

altจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 852 ครัวเรือน
altประชากรทั้งสิ้น 2,484 คน แยกเป็น เพศชาย จำนวน 1,127 คน เพศหญิง จำนวน 1,357 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ย 377 คน/ตารางกิโลเมตร

ชื่อหมู่บ้าน ครัวเรือน ชาย หญิง รวม
altบ้านสมอพลือ 216 301 375 676
altบ้านท่าไทร 219 252 285 537
altบ้านไร่คา 146 140 175 335
altบ้านนาพนัง 84 109 143 252
altบ้านห้วยเสือ 92 153 159 312
altบ้านดอนพลับ 95 172 200 372

alt


*** หมายเหตุยอดจำนวนประชากรจากฝ่ายทะเบียนราษฎร์ อำเภอบ้านลาด เมื่อเดือนมีนาคม 2563

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด