บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


นางชนิดาภา  จันทร์ทิมา
ปลัด อบต.สมอพลือ

 


นางวารุณี  โตทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัด
 


นางสาวกัญจน์รัตน์ เอมกมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏฺิบัติการ
 

นางอารีย์ เหลี่ยมเพชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จินดา ป้านทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นางชุลีพร เลาหะสัมพันธพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกนิรุทธ์ สุขศรี
นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ปฏิบัติการ
 

น.ส.ลักขณา ทองมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

                                                       

 

นางสาวนิรมล  นางแย้ม
ครูชำนาญการ

 

นางสาวสุธีกานต์  แสงเขียว

         ผู้ช่วยนักทรัพยากรบุคคล        

                        


นายวิชิต ใจบุญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นางสาวสายใจ มุ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางโสรยา ดีเซ็น
ผู้ดูแลเด็ก
 

นายพิเชษฐ์ หวานไกล
พนักงานขับรถยนต์
-ว่าง-
ภารโรง
 

-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์

นายประสงค์ ตาลลักษณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

นายดำรงค์ ทองเพชร
พนักงานดับเพลิง

นายอนันต์ ยิ่งยง
คนงาน
 

นายพรเทพ   เจริญรัตน์
พนักงานดับเพลิง

นางสาวศิริชล เวชเพิ่ม
คนงาน
 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด