บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


จ่าสิบตำรวจชนฐกันต์ แดงประดับ
ปลัดอบต.สมอพลือ

 


นางวารุณี  โตทรัพย์
หัวหน้าสำนักปลัดอบต.
 


นางสาวกัญจน์รัตน์ เอมกมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏฺิบัติการ
 

นางอารีย์ เหลี่ยมเพชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

น.ส.จินดา ป้านทอง
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
 

นางชุลีพร เลาหะสัมพันธพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

จ่าสิบเอกนิรุทธ์ สุขศรี
เจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
 

น.ส.ลักขณา ทองมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 

                                                      

  

นางสาวธันยชนก  กลัดสิงห์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

 

นางสาวนิรมล  นางแย้ม
ครูชำนาญการ

                                                


นายวิชิต ใจบุญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นางสาวสายใจ มุ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางโสรยา ดีเซ็น
ผู้ดูแลเด็ก
 

นายพิเชษฐ์ หวานไกล
พนักงานขับรถยนต์

-ว่าง-
ภารโรง
 

-ว่าง-
พนักงานขับรถยนต์

นายประสงค์ ตาลลักษณ์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
 

นายดำรงค์ ทองเพชร
พนักงานดับเพลิง

นายอนันต์ ยิ่งยง
คนงาน
 

นายพรเทพ   เจริญรัตน์
พนักงานดับเพลิง

นางสาวศิริชล เวชเพิ่ม
คนงาน
 

alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด