บุคลากรสำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ


จ่าสิบตำรวจชนฐกันต์ แดงประดับ
ปลัดอบต.สมอพลือ


นางสาวเมธาวี เชิดชำนาญ
หัวหน้าสำนักงานปลัดอบต.


นางสาวกัญจน์รัตน์ เอมกมล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏฺิบัติการ
  
นางอารีย์ เหลี่ยมเพชร
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
น.ส.ลักขณา ทองมา
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
 
นางชุลีพร เลาหะสัมพันธพร
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ
นางณัฐจีรา ปลั่งดี
ครูผู้ดูแลเด็กเล็ก

นายวิชิต ใจบุญ
ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน
 

นางสาวสายใจ มุ่งดี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางโสรยา ดีเซ็น
ผู้ดูแลเด็ก
 

นายพิเชษฐ์ หวานไกล
พนักงานขับรถยนต์

นายสรรชัย ช้างพลาย
ภารโรง
 

นายสวัสดิ์ โมรานอก
พนักงานขับรถยนต์


นายอนันต์ ยิ่งยง
คนงาน

 
alt

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese



























 







 



























QR Code
อบต.สมอพลือ

 



องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด