สภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือประธานสภาอบต.
นายทนงค์  หลักแหลม
ประธานสภาอบต.สมอพลือ

รองประธานสภาอบต.
นายจำรัส  ช้างพลาย
รองประธานสภาอบต.
 
เลขานุการสภาอบต.
จ่าสิบตำรวจชนฐกันต์ แดงประดับ
เลขานุการสภาอบต.

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ
สมาชิกสภาอบต.
นางจรัสศรี  อนันต์หลาย
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวธมนวรรณ  จันทร์สุก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 1
สมาชิกสภาอบต.
นายกิตติ  ดอกนางแย้ม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
 
สมาชิกสภาอบต.
นางสาวธนกานต์  รอดหลัก
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 2
สมาชิกสภาอบต.
นายอำนวย  หลักแหลม
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 3
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสาโรจน์  ทับเพียร
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 4
สมาชิกสภาอบต.
นางสายใจ  ปานอ้น
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
 
สมาชิกสภาอบต.
นางยุพา  แซ่บู๊
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 5
สมาชิกสภาอบต.
นายสมศักดิ์  บรรลือทรัพย์
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6
 
สมาชิกสภาอบต.
นายสุภชัย  อ่อนละมุล
สมาชิกสภาอบต. หมู่ที่ 6

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด