ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อบต.สมอพลือ

กรองตามชื่อเรื่อง      แสดง #  
# รายการหัวเรื่อง เขียนโดย ผู้ชม
1 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563 จนท.อบต.สมอพลือ 4
2 พระราชบัญญัตสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ฉ.6 พ.ศ.2552 และ ฉ.7 พ.ศ.2562 จนท.อบต.สมอพลือ 32
3 หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง การโอน(ย้าย) การเลื่อนระดับ จนท.อบต.สมอพลือ 19
4 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน ฯ ฉ.4 พ.ศ.2561 จนท.อบต.สมอพลือ 18
5 ระเบียบฯ ว่่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา อปท. ฉบับที่ 3 พ.ศ.2561 จนท.อบต.สมอพลือ 16
6 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 2560 จนท.อบต.สมอพลือ 19
7 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 อบต. 16
8 ประกาศกระทรวงการคลังและกระทรวงมหาดไทย เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง จนท.อบต.สมอพลือ 76
9 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการบรรจุผู้ออกจากราชการไปแล้ว กลับเข้ารับราชการ พ.ศ.2563 จนท.อบต.สมอพลือ 23
10 ประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง อบต. ฉบับที่ 2 พ.ศ.2562 จนท.อบต.สมอพลือ 21

หน้า 1 จาก 3

เริ่มแรก
ย้อนกลับ
1

Thai Arabic Chinese (Traditional) English French German Indonesian Japanese Korean Vietnamese  QR Code
อบต.สมอพลือ

 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี โทร.0-3249-3529
ลิขสิทธิ์ © 2557-2564 องค์การบริหารส่วนตำบลสมอพลือ จังหวัดเพชรบุรี. สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด